Obecní kroniky
Kronika Žhery, List 7 Strana 13 Obsah této kroniky
Předchozí strana Další strana
Jdi na stranu: 

Poddaní vsi Žher po této výsadě vystavěli si r. 1395 uprostřed návsi obecní dům, dřevěný, podezděný, došky do jehly krytý, do něho krčmu a kovárnu dali. První krčmář byl Kuba Lebšův, cechu kovářského. Item šenk mu dán, kupectví i kování.

Druhý dům postavili též uprostřed návsi, do něho osadníci pastuchu dali, Martina Berku, ku držení býka a kance a ku pasení dobytka rohatého a svinského, v čas potřeby i řeznictví, ježto byl cechu masérského.

Bratři po Pavlu z Jenštejna prodali Žhery i se zbožím Plaňanským dne 2. listopadu r. 1398 německé rodině, měšťanu pražskému Heřmanu Nydrtheimerovi, kterému též náležel od roku 1361 do posledních let krále Václava IV. dům č. 628 na náměstí Staroměstském v Praze. Heřman Nydrtheimer zemřel dne 5. března 1410. Po jeho smrti počali proháněti vdovu jeho Kateřinu o dědictví jeho příbuzní, nejvíce Příba z Bynic.

V husitských válkách nastal v těchto poměrech po většině převrat a držitelé Žher v té době jsou nám neznámi. Teprve r. 1448 byl držitelem Žher Jan z Rabštejna, purkrabí vyšehradský, jeden z náčelníků strany protivné, stojící proti Jiřímu z Poděbrad. Jiří zamýšleje zmocniti se Prahy a uvésti tak hlavní město v moc podobojí, sebral pod záminkou válečné výpravy proti saskému kurfürstovi Fridrichovi valné vojsko u Hory Kutné a vytrhna odtud při sklonku srpna 1458, položil vojsko u Plaňan a Žher, kde potravu pro vojsko a koně brali. Odtud poslal do Prahy Zdeňka Kostku, Jana Malovce a dva měšťany z Brodu Českého a z Čáslavi, kteřížto vstoupivše na radnici před konšely, žádali o volný průchod vojska Prahou, i jiné přednesli žádosti. Konšelé však dali odpověď zápornou. Proto Jiří zdvihna se s vojskem od Žher a Plaňan, přitáhl blíže ku Praze, Běchovicům a Počernicům, a zaslav hned dne 1. září 1458 konšelům pražským a jich ochráncům listy odpovědné, v noci na 3. září zmocnil se Prahy.

Jest tudíž přirozeno, že vojsko Jiříkovo panství Jana z Rabštejna nešetřilo. Obilí právě sklizené v žherském dvoře ze stodol vyházeli, koně nevymláceným krmili, co neskrmili, na vozy naložili, s sebou odvezli i zásoby sena. Dobytek rohatý i svinský mordovali, co nespotřebovali, odehnali, i jiné věci všecky pobrali, takže Žhery i Plaňany zahubili, že je Jan z Rabštejna za dlouhý čas málo požíval. A tak lidé praví, že z pravé nepřízně se jemu to stalo pro kardinála.

Roku 1488 měl Žhery v držení Mikuláš z Plaňan, jenž před soudem dvorským hájil práva svého k dvěma kopám

Další strana.