Obecní kroniky
Kronika Klučov 1922 Strana 21 Obsah této kroniky
Předchozí strana Další strana
Jdi na stranu: 

od poustky Štěpánovské po 42 gr., slepic 10, mandeluov žíti 137 1/2. Petr Žabka1), rychtář, ze dvou lánů po 1 kopě 54 gr., beránčího 2 1/2 gr., slepic 12, mandeluov žíti 117. - Petr Žabka, rychtář, též drží od Jana Kováře2) 3. čtvrt roli po 58 gr., vepře ouročního platí o vánocích 1 libru.

Item ti všichni nadepsaní lidé, kteříž vobilí žíti na mandele povinni jsou, mají každej, kdo co roboty své nažne, to všecko též do stodol u dvora Klučovského svésti. Jakož táž robota ženná na těch lidech jest v registřích položena dvojnásob víc, než v těchto registřích zapsáno jest. I to jest tímto přišlo, že předešle jsa nebyli větších snopuov dělali, než co by povřislo jednomu na hlavu vzíti mohlo. A také že těmi robotami ti lidé velmi obtěžovány byli, jest jim z té příčiny každému polovice mandeluov, což jich který podle starých register nasíti povinen byl, sňato a uloveno. Také že již budoucně snopy vazby veliké obyčejné žíti a povinni dělati jsou. Item obvzláště pak Jan Bourek z též vsi povinen jest pomáhati všecku jař, buď oves, neb ječmen, s popluží u dvora Klučovského do stodol voziti dotud, dokudž by se všecko to jarní vobilí nesvezlo a nesklidilo.

Item v té vsi jest krčma vejsadní. Item při též vsi jest potok, kterýž teče na mlejn Klučovský.

Item léta (15)63 za ouřadu pána.

Z toho času máme ještě několik záznamů ve starých knihách českobrodských.

_____________________________

1) Nyní čís. 3.

2) ” čís. 18? 17?

Další strana.