Obecní kroniky

Pamětní kniha obce Klučova 1950

Díl II.


Obsah
Věc Stránky
Titulní strana  1 
Pamětní úvod kronikáře  3 
Životopis kronikáře  4 
Dějiny obce, Veřejné budovy a památky  5 
Založení Okresní hospodářské záložny v Čes. Brodě 10
Zvonička, Odebrání zvonku - Nový zvonek, Neúcta ke starým památkám 11
Rychtářové do r. 1848 12
Kovové razítko po robotě, Starostové obce, Národní výbory, Spolky v obci 13
Živnosti, obchod a řemesla ze starých dob 14
Živnost mlynářská 15
Obecní stromoví 18
Staré lesy, Silnice a mosty 20
Kounická stráň, Drahota 22
Válka 1866, Cholera, Povodně, Regulace Šembery 23
Stavba státní dráhy, Pastýřové ovcí a j. 24
Náboženství, Kostel v Poříčanech - starý, Fara a faráři 26
Matriky, Nový kostel v Poříčanech 27
Zvony 30
Farnost, Farářové u nového kostela 31
Vyvlastnění pozemků od fary 32
Požáry 33
Různé cesty a výjezdy 34
Hřbitov obecní 37
Světová válka 1914–1918, Mobilisace, Odchod vojínů 39
Přípřež 40
Utečenci z Haliče 43
Příspěvek pro rodiny vojínů 44
Uvěznění dělnic 45
Zajatci z Milovic 46
Nové nastoupení vojínů, Soupis zásob 47
Rekvizice dobytka 1916 48
Potravinové lístky, Mlecí výkazy 1916 49
Soupis bramborů 10. 8. 1916, Válečné půjčky, Dar na invalidy, Pojištění vojínů 50
Šrotování obilí v domácnosti, Mletí načerno, Ceny tuků a mléka 51
Zabavování potravin, Svícení v domácnostech, Platy dělníků v zemědělství 52
Osvobození od vojenské služby, Počasí a úroda za války 53
Žňové komise, Spotřeba mléka 54
Uhlí na výmlat obilí 55
Posílání za vojáky, Červené lístky a fronty, Dovolené z fronty, Zajatci na polní práce 56
Ranění vojíni z obce 57
Legie a jejich počátek, Legionáři z naší obce 58
Vojíni, kteří zahynuli ve světové válce 59
Konec světové války, Návrat vojínů z fronty 61
Odezvy v obci ku prohlášení republiky 63
Soupis dobytka r. 1919, Ceny dobytka, Odvádění obilí r. 1919–1920 65
Volby do obcí r. 1919 66
Sázení lípy svobody 67
Zdravotní prohlídka po válce 69
Založení obecní knihovny 70
Sčítaní v roce 1921, Sbírka na akci ruskou, Vnucený pacht 71
Stavba rodinných domků u st. dráhy 72
Daně, Elektrisace obce r. 1924 75
Čekárna na zastávce st. dráhy 78
Záchranná stanice 80
Nová obecní úřadovna 81
Výdělek dělníků r. 1927, Volby do obcí r. 1927 83
Pozemková reforma 84
Odhalení pomníku padlým vojínům 1914–1918 86
Odprodej obecního pozemku 88
Založení Sboru dobrovolných hasičů, Plán na rozdělení loužku 89
Pozemky, obecní stráně a pastviny, Obecní jmění 91
Soupis ovocného stromoví a keřů 1914, Soupis stromoví 1925, Uhynutí ovocných stromů 1929 92
Ku poctě 80. narozenin presid. T. G. Masaryka, Poděkování za přání k 80. narozeninám, Automobily v obci zdejší 93
Stavba školní budovy 94
Místní školní radě v Klučově 95
Dary na stavbu musea v Českém Brodě, Otevření musea v Čes. Brodě, Volby do obcí 1932, Předání úřadu starosty 96
Stavba rodinných domků, Rozpočty obce - rok 1919–1949 97
Vystěhovalci z pohraničí, Sbírka na obranu státu, Šeptanda 1938 99
Mobilisace, Protiletecká ochrana, Odstoupení presid. Beneše 100
Nastoupení presid. Em. Háchy, Příchod německého vojska 101
Německé úřady, Odevzdání pamětní knihy 102
Potravinové lístky 103
Ubytování vojska německého, Kurs marky, Zabavování majetku Židů 104
Uprchlíci z Polska, Přidělování na práci r. 1940 105
Oděvní vojenské skladiště, Porážka krávy načerno 106
Požár vlaku, Vlak s lidmi z koncentráků 107
Nálet a házení bomb 108
Stahování německých posil, Povstání v Praze, Národní gardy 110
Příspěvek na postavení pomníku 111
Útěk vojska a úřadů německých 112
Příchod vojska ruského, Návrat presid. Ed. Beneše a čsl. vlády 113
První schůze místního národ. výboru, Dar hasičů na postavení čekárny, Poměry v obci po okupaci 114
Stavba sokolovny, Honební společnost 115
Nedostatek pracovních sil, Úmrtí presid. Ed. Beneše, Telefonické spojení obce, Traktory v obci 116
Stroje na výmlat obilí, Vodovody v obci 117
Volby presidenta Klementa Gottwalda, Státní statek 118
Obnovení elektr. osvětlení, Stavba čekárny na místní zastávce 119
Vysázení lesů a ovocného stromoví, Potravinářská družstva, Krupobití v roce 1949 120
Obecní dům čp. 17 121
Plodiny, rostliny, stromoví a květena 122
Přesídlení po převratu, Uhynutí Židů, Popravy zrádců 124
Kontingent v roce 1944 a 1949, Cena cukrovky v r. 1943, 1945, 1949, Cena osiva v roce 1949 125
Odvádění dobytka a vajec r. 1949, Ceny dobytka, hospodářských potřeb po okupaci, Ceny ovocných stromků a ovoce v r. 1949 126
Ceny paliva, zeleniny, potravin,  v r. 1949, Ceny tašek, cihel, vápna, cementu a řeziva po okupaci 127
Třetí kolej na státní dráze, Volný prodej potravin a textilu, Archeologické nálezy u zdejší obce 128
Prodej rodinných domků čp. 40 a 41 130
Rozhlas v obci zdejší 131
Sčítání v r. 1950 132
Ovocné stromy a keře 1950, Soupis dobytka, drůbeže, včelstev 133
Podpisy v den sjezdu rodáků a přátel obce 134
Průběh oslav 700letého trvání obce Klučova 139
Revize pamětní knihy, Oslavy v den 1. května 1950 142
Změny v pracovním poměru v zemědělství, Odebrání hospodářských strojů 143
Rekonstrukce místního národního výboru ve složení členstva 144
Založení jednotného zemědělského družstva 147
Hledání mandelinky bramborové, Pohřeb Františka Picka, obecního strážníka, Obnovení archeologických výkopů 152
Významné staroslovanské hradiště u Klučova 153
Odebírání povolení ku užívání střelné zbraně 155
Počasí a úroda 156
Nákupní družstvo Jednota, Výměna pozemků 157
Zřízení mateřské školky (správně má být “zemědělského útulku”) 158
Domácí porážky vepřů 159
Rozpočet obce a předpis kontingentu 1950 160
Zřízení obecních matrik 161
Obecní Jiráskova knihovna, Schůze kronikářů 162
Nové potravinové lístky 163
Přejmenování hasičských sborů, Výbor jednotného zeměd. družstva 165
Požár v Poříčanech, Odstranění hradební zdi u zahrady mlýna 166
Odprodej obecního pozemku 167
Nová státní silnice 168
Archeologické nálezy na nové silnici 170
Osev jarních plodin, Pochody míru 171
Letopisecké komise 172
Revize okresu 173
Lidové hlasování na obranu míru r. 1951 174
Změna v obhospodařování v čp. 3, 7 a 8 176
Prvý matrikář v Klučově, Oslava svátku práce 178
Památník Rudé armády 180
Ku poctě památky na profes. J. Jirouška 181
Přesídlení do JZD, Filmové obrazy, Soutěž mládeže ve hrách 182
Stavba nového elektrisačního vedení, Oslava 30. výročí založení strany ČSK 183
Hlášení na zemědělské práce 184
Jarní práce v JZD 185
Církev evang. Českobratrská 186
Úprava zemědělské půdy 187